Register právnických osôb a podnikateľov

U. S. Steel Košice, s.r.o.

IČO:
36199222
DIČ:
2020052837
Sídlo:
U. S. Steel Košice, s.r.o.  Vstupný areál U. S. Steel    044 54  Košice
Dátum vzniku:
20. júna 2000 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.11711/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • defektoskopia - kontrola Rtg., ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy /neúradné meranie/ (od: 30. 04. 2016.
 • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby (od: 30. 04. 2016.
 • výroba tepla, rozvod tepla (od: 30. 04. 2016.
 • vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu: - základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (od: 30. 04. 2016.
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od: 30. 04. 2016.
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od: 30. 04. 2016.
 • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: (od: 30. 04. 2016.
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od: 30. 04. 2016.
 • správa registratúry (od: 30. 04. 2016.
 • školiaca činnosť v oblasti zvárania (od: 30. 04. 2016.
 • servis dýchacej techniky - dýchacích masiek (od: 30. 04. 2016.
 • projektovanie stavieb (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie závodného hasičského útvaru (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom a požičiavanie športových potrieb (od: 30. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva (od: 30. 04. 2016.
 • pohostinská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od: 30. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 30. 04. 2016.
 • plynárenstvo (od: 30. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od: 30. 04. 2016.
 • odborné činnosti vo výstavbe (od: 30. 04. 2016.
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • elektroenergetika (od: 30. 04. 2016.
 • bezpečnostnotechnická služba (od: 30. 04. 2016.
 • revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od: 30. 04. 2016.
 • kalibrácia meradiel (od: 30. 04. 2016.
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • poradenská, expertízna a koordinačná činnosť v odbore zvárania a povrchového inžinierstva (od: 30. 04. 2016.
 • vypracovanie konštrukčnej dokumentácie (od: 30. 04. 2016.
 • vypracovanie technických štúdií, analýz, zámerov (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie rádioizotopového pracoviska na vykonávanie opravárenskej činnosti meracích zariadení s uzavretými zrdojmi ionizujúceho žiarenia, skladovanie uzavretých zdrojov ionizujúceho žiarenia (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie železničnej dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe (od: 30. 04. 2016.
 • vymáhanie pohľadávok (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť autorizovaných geodetov a kartografov (od: 30. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť colného deklaranta (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť knižnice (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť spravodajských tlačových kancelárií (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť účtovných poradcov (od: 30. 04. 2016.
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • frézovanie a sústruženie kovov (od: 30. 04. 2016.
 • geodetické a kartografické práce (od: 30. 04. 2016.
 • inštalovanie a oprava elektrickej požiarnej signalizácie (od: 30. 04. 2016.
 • kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (od: 30. 04. 2016.
 • kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov: prášková metalurgia (od: 30. 04. 2016.
 • marketing a management (od: 30. 04. 2016.
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od: 30. 04. 2016.
 • navrhovanie technológie opráv, zariadení a zvyšovania životnosti strojných dielcov technologických zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • odlievanie kovov /zlievárenstvo/ (od: 30. 04. 2016.
 • odvod odpadových vôd (od: 30. 04. 2016.
 • ozvučovanie priestorov (od: 30. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo (od: 30. 04. 2016.
 • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti personálnej, normotvornej, mzdovej, motivačnej a ekológie odpadov (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie služieb v oblasti rozvoja dokumentových a faktových systémov, rozvoja informačných technológií a systémov, vedecko-technických informácií (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu (od: 30. 04. 2016.
 • povrchová úprava kovov (od: 30. 04. 2016.
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie mobilných zdvíhacích zariadení /autožeriavov/ (od: 30. 04. 2016.
 • projektovanie elektrických zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • revízie hasiacich prístrojov (od: 30. 04. 2016.
 • služby súvisiace s činnosťou databánk (od: 30. 04. 2016.
 • služby verejných nosičov a poslov (od: 30. 04. 2016.
 • špecialista požiarnej ochrany (od: 30. 04. 2016.
 • stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom (od: 30. 04. 2016.
 • technik požiarnej ochrany (od: 30. 04. 2016.
 • údržba a opravy motorových vozidiel (od: 30. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 30. 04. 2016.
 • veľkoobchod a maloobchod: výkovky, výlisky, priemyselné nože, drobné kovové súčiastky jednoúčelové, kumulované a elektro pre výrobnú a náhradnú spotrebu, vápenec, dolomitický prášok, tuky, brúsne kotúče, karbid vápnika, čpavok, viazacie prostriedky, príslušenstvo k radiátorom, koncové telekomunikačné zariadenia / telefóny, faxy, ústredne, sekretárske zariadenia, modemy / a ich príslušenstvo, rozhlasové zariadenia, zariadenia jednotného času, rádiostanice a mobilné telefóny a ich príslušenstvo, dispečerské zariadenia, priemyslová televízia, elektrické vrátniky, cukrovinky, pochutiny, drogériový tovar, výrobky z tabaku a fajčiarsky tovar (od: 30. 04. 2016.
 • vykonávanie chemických analýz a skúšok (od: 30. 04. 2016.
 • vykonávanie špeciálnych testov a analýz (od: 30. 04. 2016.
 • výroba a predaj: magnetické obvody a rúry (od: 30. 04. 2016.
 • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od: 30. 04. 2016.
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od: 30. 04. 2016.
 • výroba kovových prefabrikátov pre stavby (od: 30. 04. 2016.
 • výroba motorových vozidiel a ich motorov, karosérií, dielov a prístrojov motorových vozidiel, prívesov a návesov (od: 30. 04. 2016.
 • výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu (od: 30. 04. 2016.
 • výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru (od: 30. 04. 2016.
 • výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (od: 30. 04. 2016.
 • výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia (od: 30. 04. 2016.
 • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia (od: 30. 04. 2016.
 • zasielateľstvo (od: 30. 04. 2016.
 • zušľachťovanie kovov (od: 30. 04. 2016.
 • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (od: 30. 04. 2016.
 • činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od: 30. 04. 2016.
 • čistenie budov a upratovacie práce (od: 30. 04. 2016.
 • dodávky a poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 30. 04. 2016.
 • horizontálne a vertikálne dopravné značenie (od: 30. 04. 2016.
 • inžinierska činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • konzultačné a poradenské služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov (od: 30. 04. 2016.
 • leasing spojený s financovaním (od: 30. 04. 2016.
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od: 30. 04. 2016.
 • mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od: 30. 04. 2016.
 • mikrosnímkovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie (od: 30. 04. 2016.
 • organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov (od: 30. 04. 2016.
 • píliarska výroba (od: 30. 04. 2016.
 • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov, bezpečnosti práce, vedecko-technických informácií (od: 30. 04. 2016.
 • predaj na trhoch a výstavách (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom dopravných prostriedkov (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom garáží a parkovacích miest (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľného majetku (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody (od: 30. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače (od: 30. 04. 2016.
 • rozvod týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca a cirkulačná voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda (od: 30. 04. 2016.
 • servis športového náradia (od: 30. 04. 2016.
 • skladovanie a preklad nákladov (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie dopravy (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • tvarovanie za studena (od: 30. 04. 2016.
 • umývanie motorových vozidiel (od: 30. 04. 2016.
 • veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske stroje, transportné a manipulačné zariadenia, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického /okrem jedov a žieravín/, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, publikácie, periodická a neperiodická tlač, kancelárske stroje a zariadenia, kancelárska a výpočtová technika, výrobky elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobky polygrafickej výroby, celulóza, papier (od: 30. 04. 2016.
 • veľkoobchod a maloobchod: železná ruda, energetické palivá, hutnícke, železiarenské, strojárenské a keramické výrobky, technológie a technologické celky, kovy a kovové rudy, stroje pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, surové železo, oceľ, valcované plechy, kovové výrobky, kovové konštrukcie, rúry, vykurovacie inštalatérske telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorný materiál, žiaruvzdorné hmoty a stavivá, stroje a zariadenia, rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liace prášky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z plastov a dreva, plasty, guma, sklo, drahé kovy, meď, zinok, cín, farebné kovy, chemikálie a plyny /okrem jedov a žieravín/, smola, magnezit, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia a prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, pohonné hmoty, prostriedky požiarnej ochrany, motorové vozidlá, prostriedky na dopravu, nádrže na pohonné hmoty, obalové materiály, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické prístroje a zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej spotreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely, drobné kovové súčiastky, priemyselné chemikálie /okrem jedov a žieravín/, náradie a ochranné pomôcky, záznamové média, periférie k čítacím strojom na optické a opticko-magnetické disky, spotrebná elektronika, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, nábytok, svietidlá, motocykle, elektrotechnický tovar, saponáty, sklo, porcelán, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, kotly (od: 30. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • výroba a predaj: koks, surové železo, oceľové plechy, plechy pre elektroniku, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná hmota, výrobky z dechtu, priemyselné hnojivá, pitná a úžitková voda, chemické činidlá, drobné kovové obaly, kovové trubky, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, technické plyny (od: 30. 04. 2016.
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied (od: 30. 04. 2016.
 • výskum trhu a verejnej mienky (od: 30. 04. 2016.
Posledná zmena:
21. 1. 2018