Register právnických osôb a podnikateľov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:
35815256
DIČ:
2020259802
Sídlo:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy  44/a  825 11  Bratislava
Dátum vzniku:
1. júla 2001 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.2749/B
Predmety podnikania:
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od: 30. 04. 2016.
 • výkon činnosti energetického audítora (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie podpornej energetickej služby (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie (od: 30. 04. 2016.
 • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (od: 30. 04. 2016.
 • masérske služby (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu (od: 30. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • činosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov (od: 30. 04. 2016.
 • čistiace a upratovacie práce (od: 30. 04. 2016.
 • grafické práce na počítači podľa predlohy (od: 30. 04. 2016.
 • mediálne poradenstvo (od: 30. 04. 2016.
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od: 30. 04. 2016.
 • navrhovanie a projektovanie počítačových sietí (od: 30. 04. 2016.
 • optimalizácia prepravných sietí - logistika (od: 30. 04. 2016.
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí (od: 30. 04. 2016.
 • personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu (od: 30. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 30. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • pohostinská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií (od: 30. 04. 2016.
 • poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation) (od: 30. 04. 2016.
 • poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie elektronických komunikačných sietí (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie elektronických komunikačných služieb (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie služieb patentového zástupcu (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti (od: 30. 04. 2016.
 • preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb (od: 30. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 30. 04. 2016.
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • sekretárske služby a administratívne práce (od: 30. 04. 2016.
 • skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov (od: 30. 04. 2016.
 • školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike (od: 30. 04. 2016.
 • služby v oblasti telekomunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation) (od: 30. 04. 2016.
 • správa počítačových sietí (od: 30. 04. 2016.
 • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od: 30. 04. 2016.
 • správa registratúry (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • sťahovanie (bez dopravy) (od: 30. 04. 2016.
 • technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení (od: 30. 04. 2016.
 • technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany (od: 30. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 30. 04. 2016.
 • verejné obstarávanie (od: 30. 04. 2016.
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od: 30. 04. 2016.
 • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (od: 30. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky (od: 30. 04. 2016.
 • dodávka elektriny (od: 30. 04. 2016.
 • dodávka plynu (od: 30. 04. 2016.
 • montáž a opravy vyhradených plynových zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla (od: 30. 04. 2016.
 • defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia (od: 30. 04. 2016.
 • diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie (od: 30. 04. 2016.
 • elektroinštalatérstvo (od: 30. 04. 2016.
 • geodetické práce (od: 30. 04. 2016.
 • individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • kopírovacie služby (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (od: 30. 04. 2016.
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od: 30. 04. 2016.
 • montáž a servis protikoróznych zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov (od: 30. 04. 2016.
 • oprava plynospotrebičov (od: 30. 04. 2016.
 • opravy a montáž meradiel (od: 30. 04. 2016.
 • opravy zdvíhacích zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska (od: 30. 04. 2016.
 • plynoinštalatérstvo (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu (od: 30. 04. 2016.
 • prestavba motorových vozidiel na plynový pohon (od: 30. 04. 2016.
 • revízie a skúšky plynových zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • revízie a skúšky tlakových nádob (od: 30. 04. 2016.
 • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • revízie elektrických zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie (od: 30. 04. 2016.
 • vodoinštalatérstvo (od: 30. 04. 2016.
 • vstrelovanie expanznými prístrojmi (od: 30. 04. 2016.
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od: 30. 04. 2016.
 • vykonávanie protikoróznych izolácií (od: 30. 04. 2016.
 • výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami (od: 30. 04. 2016.
 • výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania (od: 30. 04. 2016.
 • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (od: 30. 04. 2016.
 • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí (od: 30. 04. 2016.
 • výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania (od: 30. 04. 2016.
Posledná zmena:
4. 5. 2017